Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
22
Pir
m
s
 fo
tok
a
m
er
a
s
 izm
a
nto
š
an
as
1
Displeja indikâcijas
Atkarîbâ no fotokameras 
statusa monitorâ atainojas 
sekojošas indikâcijas.
Ieslçdzot fotokameru vai pagriežot režîmu izvçles disku, fotokameras 
monitorâ uz 3 sekundçm (pçc noklusçjuma) parâdâs palîgvedòi.
Monitors
Monitora spilgtums un krâsas ir iestatâmas. (267. lpp., 268. lpp.)
Ieslçdzot fotokameru vai izmantojot režîmu izvçles disku
Ja nevçlaties, lai displejâ parâdîtos indikâcijas, [R Set-up 1] (Iestatîšana) 
izvçlnç [Guide Display] (Palîgvednis) iestatiet uz [Off] (Deaktivizçts). 
(265. lpp.)
1
3
Tekošais laiks un datums 
(60. lpp.)
2
Pasaules laiks (261. lpp.) (tikai 
tad, ja iestatîts Galamçríis)
Monitors
10:30AM
P
P
Program
Automatic Exposure
10/10/2009
1
2
3
K-x_OPM.book  Page 22  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM