Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
229
Aplûkoš
a
na
s funkcija
s
7
Vairâku attçlu dzçšana
Vienlaicîgi iespçjams dzçst vairâkus attçlus deviòu sîktçlu displejâ.
1
Aplûkošanas režîmâ grieziet 
e-disku pa kreisi (uz 
f pusi).
Atainojas sîktçlu displejs.
2
Nospiediet taustiòu K/i.
Atveras logs dzçšamo attçlu izvçlei.
3
Izvçlieties attçlus, 
kurus vçlaties dzçst.
Izvçlçtu attçlu dzçšana
Dzçstos attçlus nav iespçjams atjaunot.
• Aizsargâtos attçlus nav iespçjams dzçst.
• Vienlaicîgi iespçjams izvçlçties lîdz 100 attçliem.
INFO
100-0001
Delete
OK
MENU
K-x_OPM.book  Page 229  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM