Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
230
Aplûkoš
a
na
s funkcija
s
7
Pieejamâs darbîbas
4
Nospiediet K/i taustiòu.
Atainojas izdzçšanas apstiprinâjuma logs.
5
Spiediet kursortaustiòu (2), 
lai izvçlçtos [Select & Delete] 
(Izvçlçties & Dzçst).
6
Nospiediet taustiòu 
4.
Izvçlçtie attçli tiek dzçsti.
Izvçlçto mapi ar visiem tajâ esošajiem attçliem iespçjams dzçst.
1
Aplûkošanas režîmâ pagrieziet 
e-disku par dieviem klikšíiem 
pa kreisi (uz 
f pusi).
Atainojas mapju displejs.
Kursortaustiòi 
(2345)
ïauj pârvietot izvçles râmi
4 taustiòš
Pievieno O un izvçlas attçlu. Nospiediet vçlreiz, 
lai atgrieztos pie P. Aizsargâtos attçlus (Z) 
nav iespçjams izvçlçties.
e-disks
Displejâ atainojas izvçlçtâ attçla pilnekrâna 
skatîjuma ar izvçles râmi. Kad attçls redzams 
pilnekrânâ, spiediet kursortaustiòus (45), 
lai aplûkotu iepriekšçjo vai nâkamo attçlu.
Mapes dzçšana
MENU
OK
Cancel
Select & Delete
All selected images will
be deleted
OK
K-x_OPM.book  Page 230  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM