Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
232
Aplûkoš
a
na
s funkcija
s
7
Iespçjams dzçst visus saglabâtos attçlus vienlaicîgi.
1
[Playback 1] (Aplûkošana) izvçlnç izvçlieties 
[Delete All Images] (Dzçst visus attçlus) un nospiediet 
kursortausiòu (
5).
Atainojas visu attçlu dzçšanas apstiprinâšanas ekrâns.
2
Spiediet kursortaustiòus (2), 
lai izvçlçtos [Delete All Images] 
(Dzçst visus attçlus).
3
Nospiediet taustiòu 
4.
Visi attçli tiek dzçsti.
Apstiprinâjuma ekrâns parâdâs tad, 
kad tur ir aizsargâti attçli. Izmantojiet 
kursortaustiòu (23), lai izvçlçtos [Delete 
All] (Dzçst visu) vai [Leave All] (Atstât 
visu) un nospiediet 
4 taustiòu.
Kad tiek izvçlçts [Delete All] (Dzçst visu) 
tiek izdzçsti arî aizsargâjamie attçli.
Visu attçlu dzçšana
Dzçstos attçlus nav iespçjams atjaunot.
OK
Cancel
Delete All Images
All images will be deleted
from memory
OK
Leave All
Delete All
3image(s)
Protected images are found
OK
OK
K-x_OPM.book  Page 232  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM