Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
233
Aplûkoš
a
na
s funkcija
s
7
Attçlu aizsardzîba pret dzçšanu 
(Aizsardzîba)
Attçlus iespçjams aizsargât no nejaušas dzçšanas.
1
Aplûkošanas režîmâ nospiediet kursortaustiòu (3).
Atveras aplûkošanas režîma palete.
2
Izmantojiet kursortaustiòus (2345), lai izvçlçtos 
(Protect (Aizsardzîba)) un nospiediet 
4 taustiòu.
Atveras logs aizsardzîbas iestatîšanas metodes izvçlei.
3
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos [Single Image] 
(Vienîgais attçls), tad nospiediet 
taustiòu 
4.
4
Izmantojiet kursortaustiòus (45), lai izvçlçtos attçlu 
aizsardzîbai.
5
Spiediet kursortaustiòu (2), 
lai izvçlçtos [Protect] 
(Aizsardzîba).
Izvçlieties [Unprotect] (Atcelt 
aizsardzîbu), lai atceltu attçla 
aizsardzîbu.
Pat aizsargâtie attçli tiek dzçsti, ja ievietotâ SD atmiòas karte tiek formatçta.
Atsevišíu attçlu aizsargâšana
MENU
All Images
Single Image
OK
OK
Unprotect
100-0105
100-0105
Protect
MENU
OK
OK
K-x_OPM.book  Page 233  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM