Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
234
Aplûkoš
a
na
s funkcija
s
7
6
Nospiediet taustiòu 
4.
Attçls tiek aizsargâts un ekrâna labajâ augšçjâ pusç parâdâs 
Y ikona.
Atkârtojiet 4.-6. soïus, lai piešíirtu aizsardzîbu citiem attçliem.
1
3. solî 233. lpp. izvçlieties [All Images] (Visi attçli) 
un nospiediet taustiòu 
4.
2
Nospiediet kursortaustiòu (2), 
lai izvçlçtos [Protect] (Aizsardzîba), 
tad nospiediet 
4 taustiòu.
Visi SD atmiòas kartç saglabâtie attçli 
tiek aizsargâti.
Izvçlieties [Unprotect] (Atcelt 
aizsardzîbu), lai atceltu aizsardzîbu 
visiem attçliem.
Visu attçlu aizsardzîba
Unprotect
Protect
MENU
Protects all images
OK
OK
K-x_OPM.book  Page 234  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM