Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
235
Aplûkoš
a
na
s funkcija
s
7
Fotokameras pievienošana AV ierîcei
Fotokameru iespçjams pievienot TV vai citai ierîcei ar video IN ligzdu, 
un aplûkot uzòemtos attçlus. Izmantojiet atsevišíi nopçrkamo AV kabeli 
(I-AVC7).
1
Izslçdziet AV ierîci un fotokameru.
2
Atveriet terminâlu nodalîjuma vâciòu, vçrsiet AV kabeli 
bultiòas norâdîtajâ virzienâ pret fotokameras 
2 atzîmi 
un pievienojiet kabeli PC/AV terminâlim.
3
Pievienojiet otru AV kabeïa galu AV ierîces video IN ieejas 
ligzdai.
4
Ieslçdziet AV ierîci un fotokameru.
Kamera ieslçdzas video režîmâ un pievienotâs AV ierîces ekrânâ 
atainojas kameras informâcija.
• Ja esat nodomâjis izmantot fotokameru ilgâku laika periodu, ieteicams 
izmantot strâvas adapteri K-AC84 (papildus piederums). (44. lpp.)
• Ja izmantojat AV ierîci ar vairâkâm video ieejâm, izlasiet šîs iekârtas 
lietošanas pamâcîbu un izvçlieties atbilstošo ieejas ligzdu, pie kuras 
pievienot fotokameru.
• Tiklîdz fotokamera tiek pievienota AV ierîcei, fotokameras monitors 
izslçdzas. Fotokameras skaïuma lîmeni nav iespçjams regulçt. 
Skaïuma lîmeni regulçjiet uz AV ierîces.
K-x_OPM.book  Page 235  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM