Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
236
Aplûkoš
a
na
s funkcija
s
7
Kad pilsçta ir iestatîta pçc noklusçjuma (56. lpp.), video izvades formâts 
ir iestatîts atbilstoši šim reìionam. Atkarîbâ no valsts vai reìiona, attçli var 
netikt atskaòoti ar standarta video izvades formâtu. Šajâ gadîjumâ mainiet 
video izvades formâta iestatîjumu.
1
[Set-up2] (Iestatîšana) izvçlnç izvçlieties [Video Out] 
(Video izeja) un nospiediet kursortaustiòu (
5).
2
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
23), lai izvçlçtos [NTSC] 
vai [PAL].
3
Nospiediet taustiòu 
4.
4
Nospiediet taustiòu 
3.
Video izvades formâts ir iestatîts.
Video izejas formâta izvçle
Video izejas formâts atšíiras atkarîbâ no reìiona. Kad jûs iestatât [Setting 
the Time] (Laika iestatîšana) Pasaules laika iestatîjumâ (261. lpp.) 
uz X (Destination (Ceïojuma gala mçríis)), Video izejas iestatîjumi 
mainâs uz noklusçjuma iestatîjumu priekš tâs pilsçtas.
MENU
1
2
3 4
±0
MSC
OK
PAL
NTSC
OK
Brightness Level
LCD Color Tuning
Video Out
USB Connection
Folder Name
Date
Copyright Information
Cancel
K-x_OPM.book  Page 236  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM