Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
238
Attçlu apstrâde
8
Attçla izmçra mainîšana
Ïauj mainît ierakstâmo pikseïu skaitu un attçla kvalitâtes lîmeòa 
iestatîjumu, tad attçls tiek saglabâts kâ jauns attçls.
Ïauj mainît ierakstâmo pikseïu skaitu un attçla kvalitâtes lîmeòa iestatîjumu, 
attçls tiek saglabâts kâ jauns attçls. Ierakstâmo pikseïu skaitu iespçjams 
samazinât un tajâ pat laikâ saglabât attçla augsto kvalitâti.
1
Attçlu, kura izmçru vçlaties mainît, izvçlieties Aplûkošanas 
režîmâ.
2
Nospiediet kursortaustiòu (3).
Atveras aplûkošanas režîma palete.
3
Izmantojiet kursortaustiòus (2345), lai izvçlçtos 
(Resize (Izmçra maiòa)) un nospiediet taustiòu 4.
Parâdâs ierakstâmo pikseïu un kvalitâtes lîmeòa izvçlnes logs.
4
Izmantojiet kursortaustiòus (45), 
lai izvçlçtos izmçru.
Izvçlieties vienu no pieejamajiem attçlu 
izmçriem sâkot ar vienu izmçru mazâku 
nekâ oriìinâlais attçls. Pieejamie attçlu 
izmçri atšíiras atkarîbâ no oriìinâlâ attçla 
izmçra un proporcionalitâtes râdîtâja.
Ierakstâmo pikseïu skaita un kvalitâtes 
lîmeòa mainîšana (Izmçra maiòa)
• Izmçru iespçjams mainît tikai ar šo fotokameru uzòemtiem attçliem.
• Lielâku izšíirtspçju par attçla oriìinâlo nav iespçjams izvçlçties.
• Attçlu izmçru, kas nomainîts uz 
, ar šo fotokameru nav iespçjams mainît.
ޓ
MENU
12
M
10
M
OK
K-x_OPM.book  Page 238  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM