Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
Pir
m
s
 fo
tok
a
m
er
a
s
 izm
a
nto
š
an
as
1
23
Uzòemšanas laikâ ekrânâ atainojas uzòemšanas statusa indikâcijas, 
kur redzams tekošie uzòemšanas režîma iestatîjumi. Ekrâna indikâciju 
saturu iespçjams mainît, spiežot taustiòu M.
  Statusa ekrâns
(Visas šeit redzamâs opcijas parâdîtas tikai informatîvos nolûkos. 
Patiesie râdîjumi var atšíirties.)
Uzòemšanas režîms
P
AF.A
1/
ISO
ISO
AUTO
125
5.6
F
1
1
2
2
+3
-3
AWB
12
M
[
37
]
200
JPEG
12
M
[
37
]
10:30AM
JPEG
HDR
HDR
OFF
OFF
OFF
OFF
AF.A
OFF
OFF
Custom Image
Bright
10/10/’09
Statusa ekrâns
M
Vadîbas panelis
Bez indikâcijâm
M
M
1
2
9
10
8
8
11
12
14
8
15
16
22
23
24
25
26
17
18
19
20
21
13
3
4
5
6 7
P
SHIFT
AF.A
1/
ISO
ISO
AUTO
2000
2.8
±1.0
G1A1
F
1
1
2
2
+3
-3
AWB
12
M
[
37
]
1600
JPEG
1
Uzòemšanas režîms (89. lpp.)
2
AE fiksâcija (117. lpp.)
3
Vairâku kadru ekspozîcija 
(148. lpp.)/Digitâlais filtrs 
(151. lpp.)/HDR uzòemšan
(203. lpp.)/Xpro apstrâde 
(209. lpp.)
4
5
Fokusa režîms (122. lpp.)
6
AE mçrîšana (113. lpp.)
7
Bateriju uzlâdes lîmenis (43. lpp.)
8
E-diska palîgvednis
9
Ekspozîcijas laiks
10
Diafragmas atvçruma vçrtîba
11
ISO AUTO režîms
12
13
EV kompensâcija (115. lpp.)/
Ekspozîcijas iekadrçšana 
(119. lpp.)
14
EV josla
15
Zibspuldzes ekspozîcijas 
kompensâcija (77. lpp.)
16
Baltâs krâsas balansa iestatîšana 
(199. lpp.)
17
Fotografçšanas režîms (82. lpp.)
18
Baltâs krâsas balanss (194. lpp.)
19
AF punkts (127. lpp.)
20
21
Zibspuldzes režîms (72. lpp.)
22
Faila formâts (188. lpp.)
23
JPEG ierakstâmie pikseïi 
(186. lpp.)
24
25
Vibrâciju samazinâšana 
(138. lpp.)
26
Attçlu saglabâšanai atlikusî 
ietilpîba
K-x_OPM.book  Page 23  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM