Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
239
Attçlu apstrâde
8
5
Nospiediet kursortaustiòu (3), tad izmantojiet 
kursortaustiòus (
45), lai izvçlçtos kvalitâtes lîmeni.
Iespçjams izvçlçties C, D vai E.
6
Nospiediet taustiòu 
4.
Displejâ atainojas apstiprinâjuma logs.
7
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
23), lai izvçlçtos [Save as] 
(Saglabât kâ).
8
Nospiediet taustiòu 
4.
Attçls ar mainîtu izmçru tik saglabâts kâ jauns attçls.
Ïauj izgriezt tikai vçlamo izvçlçtâ attçla daïu un saglabât to kâ atsevišíu 
attçlu. Iespçjams mainît arî proporcionalitâtes râdîtâjus.
1
Attçlu, kuru vçlaties apgriezt, izvçlieties Aplûkošanas režîmâ.
2
Nospiediet kursortaustiòu (3).
Atveras aplûkošanas režîma palete.
3
Izmantojiet kursortaustiòus (2345), lai izvçlçtos 
(Cropping (Izgriešana)), tad nospiediet 4 taustiòu.
Ekrânâ parâdâs apgriešanas râmis, lai atzîmçtu apcirpšanas lauka 
pozîciju un izmçru.
Attçla daïas izgriešana (Izgriešana)
• Apgriezt iespçjams tikai ar šo fotokameru uzòemtos JPEG vai RAW failus.
• Attçlus, kuriem mainîts izmçrs uz 
 ar šo kameru, nevar apgriezt.
Cancel
Save as
MENU
Saves the image as a new file
Saves the image as a new file
OK
OK
OK
K-x_OPM.book  Page 239  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM