Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
240
Attçlu apstrâde
8
4
Izvçlieties apgriešanas izmçru 
un pozîciju, izmantojot 
apgriešanas râmi.
Pieejamâs darbîbas
5
Nospiediet taustiòu 
4.
Displejâ atainojas apstiprinâjuma logs.
e-disks
Ïauj mainît izgrieztâs daïas izmçru.
Kursortaustiòi (2345) Pârvieto apgriešanas râmi.
M taustiòš
Ïauj mainît proporcionalitâtes râdîjumus. 
Izvçlieties [3:2], [4:3], [16:9] vai [1:1]. Attçlu 
var arî pagriezt no -45° lîdz +45° leòíos pa 1°.
| (Zaïais) taustiòš
Ïauj pagriezt apgriešanas râmi par 90°. 
| indikâcijas redzamas ekrânâ tikai tad, 
ja apgriešanas râmi iespçjams pagriezt.
OK
MENU
INFO
3:2
Aspect Ratio
Image Rotation
MENU
3:2
±0°
K-x_OPM.book  Page 240  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM