Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
242
Attçlu apstrâde
8
Attçlu apstrâde ar digitâlajiem filtriem
Uzòemtos attçlus iespçjams rediìçt izmantojot digitâlos filtrus.
Pieejami sekojoši filtri.
Filtra nosaukums
Efekts
Parametrs
Toy Camera 
(Rotaïu Kamera)
Izveido attçlu, kas 
izskatâs tâ it kâ tas 
bûtu uzòemts ar rotaïu 
kameru.
Shading Level (Çnojuma 
lîmenis): +1/+2/+3
Blur (Aizmiglojums): +1/+2/+3
Tone Break (Toòi): 
Red (Sarkans)/Green (Zaïš)/
Blue (Zils)/Yellow (Dzeltens)
Retro
Izveido attçlu, kas 
izskatâs kâ veca 
fotogrâfija.
Toning (Virâža): -3 to +3
Frame Composite (Foto râmja 
pievienošana): Bez/Plâns/
Vidçjs/Biezs
High Contrast 
(Augsts Kontrasts)
Palielina attçla 
kontrastu.
+1 lîdz +5
Extract Color 
(Krâsu izvilkums)
Izceï konkrçtu krâsu 
un pârçjo attçlu padara 
melnbaltu.
Color (Krâsa): Red (Sarkans)/
Magenta (sarkana anilînkrâsa)/
Blue (Zils)/Cyan (Ciâna)/Green 
(Zaïš)/Yellow (Dzeltens)
Color Freq. Range (Krâsas 
frekvenèu diapazons): -2 to +2
Water Color 
(Ûdenskrâsa)
Izveido attçlu, kurš 
izskatâs kâ uzgleznots.
Intensity (Intensitâte): 
Vâja/Standarta/Spçcîga
Saturation (Piesâtinâjums): 
Low (Zems)/Medium (Vidçjs)/
High (Augsts)
Pastel (Pastelis)
Izveido attçlu, kas 
izskatâs tâ it kâ tas bûtu 
uzzîmçts ar krîtiòu.
Vâjš/Standarts/Spçcîgs
Miniature 
(Miniatûra)
Aizmiglo daïu attçla, 
lai izveidotu mâkslîgu 
miniatûru.
Priekšçjais/Vidçjs/Aizmugurçjais
K-x_OPM.book  Page 242  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM