Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
243
Attçlu apstrâde
8
Base Parameter 
Adj (Pamata 
Parametru 
regulçšana)
Regulç parametrus, 
lai izveidotu vçlamo 
attçlu.
Brightness (Spilgtums): 
±8 lîmeòi
Saturation (Piesâtinâjums): 
±3 lîmeòi
Hue (Krâsas fons): ±3 lîmeòi
Contrast (Kontrasts): ±3 lîmeòi
Sharpness (Asums): ±3 lîmeòi
Monochrome 
(Monohromatisks)
Izveido monohromatisko 
attçlu, kâ melnbalta 
fotogrâfija.
Filter Effect (Filtra efekts): 
OFF (Deaktivizçts)/
Red (Sarkans)/Green (Zaïš)/
Blue (Zils)/IR
Toning (Virâža) (B-A): 7 lîmeòi
Color (Krâsa)
Pievieno attçlam krâsu 
filtru. Izvçlieties vienu 
no 18 filtriem (6 krâsas 
x 3  toòi).
Color (Krâsa): Red (Sarkans)/
Magenta (sarkana anilînkrâsa)/
Cyan (Ciâna)/Blue (Zils)/Green 
(Zaïš)/Yellow (Dzeltens)
Color Density (Krâsu blîvums): 
Viegls/Standarta/Tumšs
Soft (Maigs)
Attçlu uzòemšanai ar 
viscaur maigu fokusu.
Soft Focus (Maigs fokuss): 
+1/+2/+3
Shadow Blur (Çnojums ar 
neskaidrâm kontûrâm): 
OFF (Deaktivizçts)/
ON (Aktivizçts)
Star Burst 
(Zvaigžòu 
Uzliesmojums)
Attçlu uzòemšana naktî, 
vai ûdenî atstarotâs 
gaismas ar mirdzošu 
izskatu tiek panâktas 
pievienojot krustveida 
efektus attçla gaismas 
efektiem.
Effect Density (Effekta mçríis): 
Mazsl/Vidçjs/Liels
Size (Izmçrs): Îss/Vidçjs/Garš
Angle (Leòíis): 0°/30°/45°/60°
Fish-eye 
(Platleòía)
Izveido attçlu, kas 
izskatâs tâ it kâ tas 
bûtu uzòemts ar zivs 
acs objektîvu.
Vâjš/Vidçjs/Spçcîgs
Slim (Slaidinošs)
Izmaina bilžu horizontâlo 
un vertikâlo attiecîbu.
±8 lîmeòi
Filtra nosaukums
Efekts
Parametrs
K-x_OPM.book  Page 243  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM