Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
244
Attçlu apstrâde
8
1
Izvçlieties attçlu digitâlâ filtra pievienošanai apskatîšanas 
režîmâ.
2
Nospiediet kursortaustiòu (3).
Atveras aplûkošanas režîma palete.
HDR
Rada attçlu, kas izskatâs 
kâ high dynamic range 
attçls.
Vâjš/Standarts/Spçcîgs
Custom Filter 
(Parasts Filtrs)
Pârveidojiet un 
saglabâjiet filtru pçc 
saviem ieskatiem.
High Contrast (Augsts Kontrasts): 
OFF (Deaktivizçts)/+1 to +5
Soft Focus (Maigs fokuss): 
OFF (Deaktivizçts)/+1/+2/+3
Tone Break (Toòi): 
OFF (Deaktivizçts)/
Red (Sarkans)/Green (Zaïš)/
Blue (Zils)/Yellow (Dzeltens)
Shading Type (Çnojuma tips): 
6 tips
Shading Level (Çnojuma 
lîmenis): -3 to +3
Distortion Type (Kropïojuma 
tips): 3 veidi
Distortion Level (Kropïojuma 
lîmenis): OFF (Deaktivizçts)/
Vâjš/Vidçjs/Spçcîgs
Invert Color (Apgrieztas krâsas): 
OFF (Deaktivizçts)/
ON (Aktivizçts)
Ar digitâlo filtru iespçjams apstrâdât tikai ar šo fotokameru uzòemtus JPEG 
vai RAW failus.
Digitâlâ filtra pievienošana
Filtra nosaukums
Efekts
Parametrs
K-x_OPM.book  Page 244  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM