Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
245
Attçlu apstrâde
8
3
Izmantojiet kursortaustiòus (2345), lai izvçlçtos 
(Digital Filter (Digitâlais filtrs)), tad nospiediet 
taustiòu.
Displejâ atainojas filtra izvçles logs.
4
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
2345), lai izvçlçtos filtru, 
tad nospiediet 
4 taustiòu.
Pçc filtra izvçles, varat pârbaudît efektus 
uz ekrâna.
Izvçlieties citu attçlu pagriežot e-disku.
5
Izmantojiet kursortaustiòus (23), lai izvçlçtos parametru, 
un kursortaustiòus (
45), lai iestatîtu vçrtîbu.
6
Nospiediet taustiòu 
4.
Displejâ atainojas apstiprinâjuma logs.
7
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos [Use filters 
in combination] (Filtru 
kombinâcijas izmantošana) 
vai [Save as] (Saglabât kâ).
Izvçlieties [Use filters in combination] 
(Filtru kombinâcijas izmantošana), 
ja vçlaties pievienot attçlam 
papildus filtrus.
OK
MENU
100-0001
100-0001
Toy Camera
Toy Camera
OK
Exit
OK
MENU
100-0001
100-0001
Red
Red
OK
MENU
100-0001
100-0001
Slim
Slim
Krâsu filtrs
Slaiduma filtrs
MENU
OK
Cancel
Save as
Use filters in combination
Continue selecting filters
Continue selecting filters
OK
K-x_OPM.book  Page 245  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM