Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
246
Attçlu apstrâde
8
8
Nospiediet taustiòu 
4.
Ja izvçlçts [Use filters in combination] (Filtru kombinâcijas izmantošana), 
fotokamera atgriežas pie 4. soïa.
Ja tiek izvçlçts [Save as] (Saglabât kâ), ar filtru apstrâdâtais attçls tiek 
saglabâts kâ atsevišís attçls.
Atjauno attçla iestatîjumu ar filtra efektiem un pievieno tâdus pašus filtra 
efektus citiem attçliem.
1
Izvçlieties attçlu ar filtra efektiem Aplûkošanas režîmâ.
2
Aplûkošanas režîma paletç izvçlieties [Digital Filter] 
(Digitâlais filtrs).
3
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
23), lai izvçlçtos [Recreating 
filter effects] (Filtra efektu 
atjaunošana) un nospiediet 
taustiòu 
4.
Ekrânâ parâdâs informâcija par 
izvçlçtajam attçlam pievienotajiem 
filtriem.
4
Lai pârbaudîtu parametru 
detaïas, nospiediet 
M 
taustiòu.
Iespçjams aplûkot filtru parametrus.
Vienam attçlam iespçjams pievienot lîdz pat 20 filtriem, ieskaitot tos, 
kas izmantoti uzòemšanas laikâ (151. lpp.).
Filtru efektu atjaunošana
MENU
Searching for the original image
Applying the digital filter
Recreating filter effects
OK
OK
Details
MENU
Reapplies following digital filter
effects from previous image
Reapplies following digital filter
effects from previous image
1.
5.
9.
13.
17. - -
2.
6.
10.
14.
18. - -
3.
7.
11.
15.
19. - -
4.
8.
12.
16.
20. - -
100-0001
100-0001
INFO
OK
OK
K-x_OPM.book  Page 246  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM