Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
247
Attçlu apstrâde
8
5
Nospiediet taustiòu 
4.
Atveras attçla izvçles logs.
6
Izmantojiet kursortaustiòus (45), 
lai izvçlçtos attçlu filtra efektu 
pievienošanai un nospiediet 
taustiòu.
Iespçjams izvçlçties tikai to attçlu, 
kas nav apstrâdâts ar filtriem.
Displejâ atainojas apstiprinâjuma logs.
7
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
23), lai izvçlçtos [Save as] 
(Saglabât kâ) un nospiediet 
taustiòu 
4.
Ar filtru apstrâdâtais attçls tiek 
saglabâts kâ atsevišís attçls.
Meklç un ataino oriìinâlo attçlu pirms digitâlâ filtra pievienošanas.
1
3. solî 246. lpp. izvçlieties 
[Searching for the original 
image] (Oriìinâlâ attçla 
rediìçšana) un nospiediet 
taustiòu.
Tiek atjaunots oriìinâlais attçls, kâds 
tas bija pirms apstrâdes ar filtriem.
Attçla oriìinâla meklçšana
Ja attçla oriìinâls vairs neglabâjas SD atmiòas kartç, atainojas [Original image, 
prior to digital filter application, is not found] (Attçla oriìinâls, pirms digitâlâ filtra 
pievienošanas, nav atrasts) paziòojums.
MENU
Performs digital filter
processing to this image
Performs digital filter
processing to this image
100-0001
100-0001
OK
OK
MENU
Cancel
Save as
Saves the image as a new file
Saves the image as a new file
OK
OK
MENU
Searching for the original image
Applying the digital filter
Recreating filter effects
OK
OK
K-x_OPM.book  Page 247  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM