Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
248
Attçlu apstrâde
8
RAW attçlu apstrâde
Uzòemtos RAW fialus iespçjams pârvçrst JPEG failos.
1
Aplûkošanas režîmâ izvçlieties RAW attçlu.
2
Nospiediet kursortaustiòu (3).
Atveras aplûkošanas režîma palete.
3
Izmantojiet kursortaustiòus (2345), lai izvçlçtos 
(RAW Development (RAW Attîstîšana)), 
tad nospiediet
4 taustiòu.
Atveras apstrâdes metodes izvçles logs.
4
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
23), lai izvçlçtos [Developing 
Single Image] (Atsevišía attçlu 
apstrâde) un nospiediet 
taustiòu
4.
Atainojas attçla faila saglabâtie parametri.
Izvçlieties citu attçlu pagriežot e-disku.
Lai norâdîtu parametrus pirms apstrâdes, 
skatît “Parametru norâdîšana” (251. lpp.).
Tikai ar šo fotokameru uzòemtus RAW failus iespçjams rediìçt. 
Ar citu fotokameru uzòemtus RAW un JPEG failus šajâ fotokamerâ 
nav iespçjams rediìçt.
Viena RAW attçla apstrâde
MENU
JPEG
OK
Developing Multiple Images
Developing Single Image
OK
MENU
12
M
sRGB
sRGB
RAW
RAW
JPEG
JPEG
OK
100-0001
File Format
File Format
K-x_OPM.book  Page 248  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM