Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
24
Pir
m
s
 fo
tok
a
m
er
a
s
 izm
a
nto
š
an
as
1
  Vadîbas panelis
Nospiediet M taustiòu statusa ekrânâ, lai atainotu vadîbas paneli un mainîtu 
iestatîjumus.
• Nav pieejami iestatîjumi, kurus nav iespçjams mainît tekošo fotokameras 
iestatîjumu dçï.
• Ja 30 sekunžu laikâ netiek veiktas nekâdas operâcijas, statusa ekrâns 
aizveras. Nospiediet taustiòu M vçlreiz, lai atkal atvçrtu statusa ekrânu.
• Ja 30 sekunžu laikâ netiek veiktas nekâdas operâcijas vadîbas panelî, 
statusa ekrâns aizveras.
• Ja  [A Rec. Mode 4] (Uzòemšanas režîms) izvçlnes [Memory] (Atmiòa) 
(277. lpp.) apakšizvelnç [Shooting Info Display] (Uzòemšanas info displejs) 
iestatîts uz O (Aktivizçts) un izvçlçts ekrâns bez indikâcijâm, nâkošreiz 
ieslçdzot fotokameru, vispirms atainojas ekrâns bez indikâcijâm.
1
2
18
19
4
3
5
6
7
9
8
10
11
12
14
13
15
16
17
12
M
[
37
]
10:30AM
JPEG
HDR
HDR
OFF
OFF
OFF
OFF
AF.A
OFF
OFF
10/10/’09
Custom Image
Bright
1
Funkcijas nosaukums
2
Uzstâdîjums
3
4
Xpro apstrâde (209. lpp.)
5
Digitâlais filtrs (151. lpp.)
6
HDR uzòemšana (203. lpp.)
7
Vibrâciju samazinâšana 
(138. lpp.)
8
AE mçrîšana (113. lpp.)
9
AF režîms (125. lpp.)
10
AF punkta izvçle (127. lpp.)
11
Izgaismojuma korekcija 
(201. lpp.)
12
Çnojuma korekcija (202. lpp.)
13
14
JPEG ierakstâmie pikseïi 
(186. lpp.)
15
16
Kropïojumu korekcija (204. lpp.)
17
Šíçrs-hromatiskâs aberâcijas 
korekcija (204. lpp.)
18
Datums un laiks
19
Attçlu saglabâšanai atlikusî 
ietilpîba
K-x_OPM.book  Page 24  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM