Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
249
Attçlu apstrâde
8
5
Nospiediet taustiòu 
4.
Displejâ atainojas apstiprinâjuma logs.
6
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
23), lai izvçlçtos [Save as] 
(Saglabât kâ), tad nospiediet 
taustiòu 
4.
RAW attçls tiek apstrâdâts 
un saglabâts kâ atsevišís attçls.
7
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
23), lai izvçlçtos [Exit] (Iziet), 
tad nospiediet 
4 taustiòu.
Nospiediet [Continue] (Turpinât), 
lai rediìçtu citus attçlus.
Apstrâdâjiet vairâkus RAW attçlus izmantojot tos pašus iestatîjumus.
1
4. solî 248. lpp. izvçlieties [Developing Multiple Images] 
(Vairâku attçlu apstrâde), tad nospiediet 
4 taustiòu.
Atainojas sîktçlu displejs.
Informâciju par operâcijâm vairâku sîktçlu displejâ meklçjiet 216. lpp.
2
Izmantojiet kursortaustiòus (2345), lai izvçlçtos RAW 
attçlus apstrâdei un nospiediet 
4 taustiòu.
3
Nospiediet M taustiòu.
Displejâ atainojas apstrâdes apstiprinâjuma logs.
Vairâku RAW attçlu apstrâde
Cancel
Save as
MENU
Saves the image as a new file
RAW
JPEG
OK
OK
Exit
Continue
Image developed and stored.
Continue developing?
OK
OK
K-x_OPM.book  Page 249  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM