Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
250
Attçlu apstrâde
8
4
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
23), lai izvçlçtos [Develop 
images as shot] (Apstrâdât 
attçlus kâ kadrus) vai [Develop 
images with modified settings] 
(Apstrâdât attçlus ar mainîtiem 
iestatîjumiem).
Lai mainîtu parametrus, izvçlieties 
[Develop images with modified settings] (Apstrâdât attçlus ar mainîtiem 
iestatîjumiem). Sîkâka informâcija “Parametru norâdîšana” (251. lpp.).
Parâdâs parametra izvçles logs.
5
Iestatiet [Recorded Pixels] 
(Ierakstâmie pikseïi) un [Quality 
Level] (Kvalitâtes lîmenis).
6
Nospiediet taustiòu 
4.
Displejâ atainojas apstiprinâjuma logs.
7
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
23), lai izvçlçtos [Save as] 
(Saglabât kâ) un nospiediet 
taustiòu 
4.
Izvçlçtie RAW attçli tiek apstrâdâti 
un saglabâti kâ atsevišíi attçli.
MENU
OK
OK
Develop images as shot
Develop images with
modified settings
12
M
sRGB
sRGB
JPEG
JPEG
MENU
OK
12
M
OK
Recorded Pixels
Quality Level
Cancel
Cancel
Save as
MENU
Saves the image as a new file
RAW
JPEG
OK
OK
K-x_OPM.book  Page 250  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM