Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
251
Attçlu apstrâde
8
Norâdiet parametrus RAW attçlu apstrâdei.
Iespçjams mainît sekojošus parametrus.
*1 Nav pieejams RAW failiem, kas uzòemti multi-ekspozîcijas režîmâ.
*2 Pieejams tikai tad, ja ir pievienots atbilstošs objektîvs. (204. lpp.)
Parametru norâdîšana
Parametrs
Vçrtîba
Lpp.
Recorded Pixels 
(Ierakstâmie pikseïi)
E (4288×2848)/J (3936×2624)/
P (3072×2048)/i (1728×1152)
Quality Level 
(Kvalitâtes lîmenis)
C (Vislabâkâ), D (Labâka) 
un E (Laba)
Custom Image 
(Individuâlais attçls)
Bright (Gaišs)/Natural (Dabisks)/Portrait 
(Portrets)/Landscape (Ainava)/
Vibrant (Rezonçjošs)/Muted (Maigâks)/
Monochrome (Monohromatisks)
White Balance (Baltâs 
krâsas balanss)
F (Auto)/G (Daylight (Dienasgaisma))/
H (Shade (Çna))/^ (Cloudy (Mâkoòains))/
J(Fluorescent Light Daylight Color 
(Fluorescçjošâ gaisma Dienasgaisma))/J
N 
(Fluorescent Light Daylight White 
(Fluorescçjošâ gaisma Dienasgaisma 
Baltâ))/J
W (Fluorescent Light Cool White 
(Fluorescçjošâ gaisma Aukstâ Baltâ))/
J(Fluorescent Light Warm White 
(Fluorescçjošâ gaisma Siltâ Baltâ))/
I (Tungsten Light (Volframa gaisma))/
L (Flash (Zibspuldze))/f/K (Manual 
(Manuâlais režîms))
Sensitivity (Jutîba)
-2.0 to +2.0
High-ISO NR 
(Augsts-ISO NR)
OFF (Deaktivizçts)/Low (Zems)/
Medium (Vidçjs)/High (Augsts)
Shadow Correction 
(Çnas korekcija)
OFF (Deaktivizçts)/Low (Zems)/
Medium (Vidçjs)/High (Augsts)
Distortion Correction 
(Kropïojumu korekcija)
OFF (Deaktivizçts)/ON (Aktivizçts)
Lat-Chromatic-Ab Adj 
(Hromatiskâs gammas 
regulçšana)
OFF (Deaktivizçts)/ON (Aktivizçts)
Color Space 
(Krâsu spektrs)
sRGB/AdobeRGB krâsas
K-x_OPM.book  Page 251  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM