Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
252
Attçlu apstrâde
8
1
4. solî 248. lpp. izmantojiet 
kursortaustiòus (
23), 
lai izvçlçtos parametru, 
kuru vçlaties mainît.
2
Izmantojiet kursortaustiòus (45), lai mainîtu vçrtîbu.
Izmantojiet kursortaustiòu (5), lai atvçrtu Baltâs krâsas balansa 
un Lietotâja attçla iestatîšanas logu.
3
Nospiediet taustiòu 
4.
Displejâ atainojas apstiprinâjuma logs.
4
Izmantojiet kursortaustiòus (23), lai izvçlçtos [Save as] 
(Saglabât kâ), un nospiediet taustiòu 
4.
RAW attçls tiek apstrâdâts un saglabâts kâ atsevišís attçls.
• Ar Baltâs krâsas balansu un Lietotâja attçlu nav iespçjams saglabât fona 
attçlu vai izmantot Digitâlâ priekšskatîjuma funkciju.
• Kad Baltâs krâsas balanss iestatîts uz K (Manual (Manuâlais režîms)), 
nospiediet taustiòu mc, lai atvçrtu mçrîšanas logu.
MENU
12
M
sRGB
sRGB
RAW
RAW
JPEG
JPEG
OK
100-0001
File Format
File Format
K-x_OPM.book  Page 252  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM