Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
253
Attçlu apstrâde
8
JPEG formâtâ uzòemto attçlu 
rediìçšana
Veiciet Lietotâja attçla un Baltâs krâsas balansa iestatîjumu rediìçšanas 
funkcijas attçliem, kas uzòemti JPEG formâtâ, uzreiz pçc uzòemšanas 
nemainot attçla kvalitâti.
1
Iestatiet faila formâtu uz [JPEG] un uzòemiet attçlu.
2
Nospiediet kursortaustiòu (4), lai mainîtu baltâs krâsas 
balansu, vai nospiediet kursortaustiòu (
5), lai mainîtu 
lietotâja attçlu.
Atveras [White Balance] (Baltâs krâsas balanss) vai [Custom Image] 
(Individuâlais attçls) logs.
3
Iestatiet baltâs krâsas balansu vai lietotâja attçlu.
Lietotâja attçla un baltâs krâsas balansa iestatîjumus iespçjams 
veikt tâpat kâ pirms uzòemšanas.
4
Nospiediet M taustiòu.
Displejâ atainojas apstiprinâjuma logs.
5
Izmantojiet kursortaustiòus (23), lai izvçlçtos [Save as] 
(Saglabât kâ), un nospiediet taustiòu 
4.
Attçls ar baltâs krâsas balansa vai lietotâja attçla iestatîjumu tiek 
saglabâts kâ atsevišís attçls.
Attçlu var rediìçt tikai uzreiz pçc uzòemšanas. Ja tikuši uzòemti jauni attçli 
vai fotokamera tikusi izslçgta, iestatîjumus nav iespçjams veikt.
K-x_OPM.book  Page 253  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM