Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
9
Papildus iestatîjumu 
mainîšana
Šajâ nodaïâ aprakstîts, kâ mainît fotokameras 
papildus iestatîjumus.
Power iestatîjumi ................................................ 270
DPOF iestatîjumu veikšana  ............................... 272
Kamerâ saglabâjamo iestatîjumu 
izvçle (Atmiòa) 
.................................................... 277
K-x_OPM.book  Page 255  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM