Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
256
Pap
ild
us i
e
statî
jumu
 mainî
š
an
a
9
Kâ darboties ar Iestatîjumu izvçlni
Veiciet ar fotokameru saistîtus iestatîjumus [R Set-up] (Uzstâdîjums) 
izvçlnç.
Veiciet sekojošus iestatîjumus [R Set-up 1-4] (Iestatîšana) izvçlnçs.
Uzòemšanas/Aplûkošanas režîmâ nospiediet taustiòu 
3 un izmantojiet 
kursortaustiòus (45), lai atvçrtu [R Set-up 1-4] (Iestatîšana) izvçlnes.
Informâciju par izvçlòu izmantošanu meklçjiet “Izvçlòu izmantošana” (35. lpp.).
Set-up izvçlnes iestatîjumu opcijas
Izvçlne
Opcija
Funkcija
Lpp.
R1
Language/
u
Iespçjams mainît izvçlòu un paziòojumu 
atainošanas valodu.
Date Adjustment 
(Datuma 
iestatîšana)
Iespçjams iestatît datuma formâtu 
un laiku.
World Time 
(Pasaules laiks)
Ïauj iestatît norâdîtâs pilsçtas vietçjo 
datumu un laiku, kâ arî atrašanâs vietas 
norâdîšanu monitorâ dodoties ârzemju 
ceïojumos.
Text Size 
(Teksta izmçrs)
Iestata izvçlnçs izvçlçtâ teksta izmçru.
Guide Display 
(Palîgvednis)
Ïauj izvçlçties indikatoru atainošanas/
neatainošanas iespçjams monitorâ.
Beep (Signâls)
Iespçjams aktivizçt/deaktivizçt skaòas 
signâlu.
K-x_OPM.book  Page 256  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM