Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
257
Pap
ild
us i
e
statî
jumu
 mainî
š
an
a
9
R2
Brightness Level 
(Spilgtuma 
lîmenis)
Iespçjams mainît monitora spilgtumu.
LCD Color Tuning 
(LCD Krâsu 
Skaòojums)
Ïauj iestatît monitora krâsu.
Video Out 
(Video izeja)
Iestata izejas formâtu, savienojot 
ar AV ierîci caur video ligzdu.
USB Connection 
(USB savienojums)
Iestata USB savienojuma režîmu, 
savienojot ar datoru.
Folder Name 
(Mapes 
nosaukums)
Iespçjams iestatît mapju nosaukumu 
piešíiršanas metodi attçlu glabâšanai.
Copyright 
Information 
(Informâcija par 
autortiesîbâm)
Ïauj iestatît fotogrâfa un autortiesîbu 
aizsardzîbas informâciju, kas Exif 
formâtâ.
R3
Auto Power Off 
(Automâtiska 
izslçgšanâs)
Ïauj iestatît fotokameras automâtiskas 
izslçgšanâs laiku.
Select battery 
(Akumulatora 
izvçle)
Izvçlas fotokamerâ ievietoto bateriju 
tipu.
Reset (Atiestate)
Visu iestatîjumu atiestate.
R4
Pixel Mapping 
(Pikseïu 
kartçšana)
Izskaitïo un izlabo visus defektîvos 
pikseïus CMOS sensorâ.
Dust Alert 
(Brîdinâjums 
par putekïiem)
Uztver CMOS sensoram pieíçrušos 
gružus.
Dust Removal 
(Putekïu Noòçmçjs)
Notîra CMOS sensoru to nopurinot.
Sensor Cleaning 
(Attçlu sensora 
tîrîšana)
Iestata spoguli CMOS sensora tîrîšanas 
pozîcijâ.
Format (Formâts)
Formatç SD atmiòas karti.
Izvçlne
Opcija
Funkcija
Lpp.
K-x_OPM.book  Page 257  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM