Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
Pir
m
s
 fo
tok
a
m
er
a
s
 izm
a
nto
š
an
as
1
25
Fotokamera piedâvâ pârslçgties uz vçlamo informâcijas displeju 
nospiežot taustiòu M aplûkošanas laikâ.
Aplûkošanas režîms
Standard (Standarta)
Displejâ atainojas uzòemtais attçls, faila formâts 
un attiecîgâs indikâcijas.
Histogrammas displejs
Displejâ atainojas uzòemtais attçls un histogramma 
(Spilgtums/RGB). Nav pieejams videofragmentu 
atskaòošanas laikâ.
Displejs ar detalizçtu 
informâciju
Displejâ atainojas detalizçta informâcija par to, 
kâ un kad attçls ticis uzòemts.
Displejs bez indikâcijâm
Ekrânâ atainojas tikai uzòemtais attçls.
Aplûkošanas laikâ pirmâ redzamâ informâcija ir identiska iepriekšçjâs sesijas 
pçdçjai aplûkošanas informâcijai. Ja [A Rec. Mode 4] (Uzòemšanas režîms) 
izvçlnes [Memory] (Atmiòa) (277. lpp.) apakšizvçlnç [Playback Info Display] 
(Aplûkošanas info displejs) iestatîts uz P (Deaktivizçts), [Standard] (Standarta) 
ekrâns ieslçdzot kameru vienmçr parâdâs vispirms.
2000 F5.6
100-0001
1/
P
10:00AM 100-0001
1/
2000
AF.A
12
M
G2
200
24mm
± 0
± 0
± 0
± 0
± 0
JPEG
AdobeRGB
A1
F2.8
+1.5
-0.5
ISO
2000 F5.6
100-0001
1/
10/10/’09
Standard (Standarta)
M
M
M
M
Displejs bez indikâcijâm
Displejs ar detalizçtu 
informâciju
Histogrammas displejs
K-x_OPM.book  Page 25  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM