Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
259
Pap
ild
us i
e
statî
jumu
 mainî
š
an
a
9
SD atmiòas kartes formatçšana
Izmantojiet fotokameru, lai formatçtu (inicializçtu) SD atmiòas karti, 
ja tâ ir jauna, vai tikusi izmantota citâ fotokamerâ vai citâ digitâlâ ierîcç.
Veicot formatçšanu, visi SD atmiòas kartç saglabâtie attçli tiek dzçsti.
1
[Set-up 4] (Iestatîšana) izvçlnç izvçlieties [Format] 
(Formâts) un nospiediet kursortaustiòu (
5).
Atveras [Format] (Formâts) apstiprinâjuma logs.
2
Spiediet kursortaustiòus (2), 
lai izvçlçtos [Format] (Formâts).
3
Nospiediet taustiòu 
4.
Tiek uzsâkta formatçšana.
Kad formatçšana pabeigta, ekrânâ atkal 
parâdâs pirms izvçlnes atvçrtais logs.
• Formatçšanas laikâ nekâdâ gadîjumâ nemçìiniet izòemt atmiòas karti. 
Pretçjâ gadîjumâ tâ var tikt bojâta un kïût nederîga.
• Òemiet vçrâ, ka formatçšanas rezultâtâ tiek dzçsti visi dati, gan aizsargâtie, 
gan neaizsargâtie.
OK
Format
Cancel
Format
All data will be deleted
OK
Formatting
Formatting
K-x_OPM.book  Page 259  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM