Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
260
Pap
ild
us i
e
statî
jumu
 mainî
š
an
a
9
Skaòas signâla, datuma un laika 
un displeja valodas iestatîšana
Fotokameras darbîbas signâlus iespçjams aktivizçt vai deaktivizçt.
Pieejamas piecas opcijas: Fokusçšanas, AE-L (AE fiksçšanas darbîbas 
skaòas), RAW (darbîbas skaòas, ja [RAW Button Function] (RAW taustiòa 
funkcija) funkcijas piešíirtas | taustiòam), taimera un Tâlvadîbas skaòas.
Noklusçjuma iestatîjums ir O (Ieslçgts).
1
[Set-up 1] (Iestatîšana) izvçlnç izvçlieties [Beep] (Signâls) 
un nospiediet kursortaustiòu (
5).
Atainojas [Beep] (Signâls) logs.
2
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
23), lai izvçlçtos opciju, tad 
spiediet kursortaustiòus (
45), 
lai izvçlçtos 
O vai P.
Visus skaòas signâlus iespçjams 
deaktivizçt vienlaicîgi [Setting] 
(Iestatîšana) opcijai izvçloties Z.
3
Nospiediet divreiz taustiòu 
3.
Ekrânâ atkal parâdâs logs, kas bija redzams pirms izvçlnes atvçršanas.
Skaòas signâla iestatîšana
Beep
Setting
In-focus
AE-L
RAW
Self-timer
Remote Control
MENU
K-x_OPM.book  Page 260  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM