Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
261
Pap
ild
us i
e
statî
jumu
 mainî
š
an
a
9
Iespçjams mainît sâkotnçjos datuma un laika iestatîjumus. Tâpat iespçjams 
iestatît laika un datuma atainošanâs formâtu. Izvçlieties [mm/dd/yy] 
(mçnesis/diena/gads), [dd/mm/yy] (diena/mçnesis/gads) vai [yy/mm/dd] 
(gads/mçnesis/diena). Izvçlieties [12h] (12 stundu formâts) vai [24h] 
(24 stundu formâts).
Iestatiet [R Set-up 1] (Iestatîšana) izvçlnes 
(256. lpp.) apakšizvçlnç [Date Adjustment] 
(Datuma iestatîšana).
“Sâkotnçjie iestatîjumi” (56. lpp.) izvçlçtais datums un laiks kalpo 
kâ atrašanâs vietas datums un laiks.
Galamçría iestatîšana [World Time] (Pasaules laiks) ïauj monitorâ 
aplûkot vietçjo datumu un laiku atrodoties ârzemçs.
1
[Set-up 1] (Iestatîšana) izvçlnç izvçlieties [World Time] 
(Pasaules laiks) un nospiediet kursortaustiòu (
5).
Atveras [World Time] (Pasaules laiks) iestatîšanas logs.
2
Izmantojiet kursortaustiòus (45), 
lai [Setting the Time] (Laika 
iestatîšana) iestatîjumam 
izvçlçtos 
X (Destination 
(Ceïojuma gala mçríis)) vai 
W 
(Hometown (Dzimtâ pilsçta)).
Ar šî iestatîjuma palîdzîbu tiek mainîts 
datums un laiks palîgvedòa displejâ 
un vadîbas panelî.
Datuma un laika formâta mainîšana
Pasaules laika iestatîšana
Date Adjustment
Date Format
Date
Time
Settings complete
Cancel
MENU
00 00
:
mm/dd/yy 24h
/
01
/
01 2009
World Time
Setting the Time
Destination
London
Hometown
New York
MENU
16 00
:
10 00
:
K-x_OPM.book  Page 261  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM