Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
262
Pap
ild
us i
e
statî
jumu
 mainî
š
an
a
9
3
Nospiediet kursortaustiòu (3).
Izvçles râmis pavirzâs uz X (Gala mçría iestatîšana).
4
Nospiediet kursortaustiòu (5).
Atveras [X Destination] (Ceïojuma galamçríis) logs.
5
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
45), lai izvçlçtos galamçría 
pilsçtu.
Pagrieziet e-disku, lai mainîtu reìionu.
Displejâ atainojas izvçlçtâs pilsçtas 
tekošais laiks, vieta un laika atšíirîba.
6
Spiediet kursortaustiòu (3), lai izvçlçtos [DST] (Vasaras 
laiks).
7
Izmantojiet kursortaustiòus (45), lai izvçlçtos O vai P.
Izvçlieties O, ja ceïojuma galamçría pilsçtâ pâriet uz vasaras laiku (DST).
8
Nospiediet taustiòu 
4.
Galamçría iestatîjums ir saglabâts.
9
Nospiediet divreiz taustiòu 
3.
Ekrânâ atkal parâdâs logs, kas bija redzams pirms izvçlnes atvçršanas.
• Pilsçtas, kuras iespçjams iestatît kâ galamçríi, skatît “Pasaules laiku saraksts 
• 2. solî izvçlieties W (Hometown (Dzimtâ pilsçta)), lai iestatîtu pilsçtu un DST.
• Ja [Setting the Time] (Laika iestatîšana) ir iestatîts uz X (Destination 
(Ceïojuma gala mçríis)), palîgvedòa displejâ un vadîbas panelî parâdâs X. 
(22. lpp.)
• Pârslçdzot [Setting the Time] (Laika iestatîšana) uz X (Destination 
(Ceïojuma gala mçríis)), video izejas (236. lpp.) iestatîjums tiek mainîts 
uz pilsçtai atbilstošu noklusçto iestatîjumu.
Destination
DST
London
Cancel
MENU
 +06:00
16:00
OK
OK
K-x_OPM.book  Page 262  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM