Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
264
Pap
ild
us i
e
statî
jumu
 mainî
š
an
a
9
Iespçjams mainît displeja valodu, kâdâ atainosies izvçlnes, kïûmju 
paziòojumi, utt.
Izvçlieties vienu no piedâvâtajâm 20 valodâm: angïu, franèu, vâcu, spâòu, 
portugâïu, itâïu, holandiešu, dâòu, zviedru, somu, poïu, èehu, ungâru, 
turku, grieíu, krievu, korejiešu, íîniešu (tradicionâlâ un vienkâršotâ) 
un japâòu.
Iestatîjumus veiciet [R Set-up 1] 
(Iestatîšana) izvçlnes (256. lpp.) 
[Language/
u] apakšizvçlnç.
Reìions
City (Pilsçta)
Okeânija
Perth (Perta)
Adelaide
Sydney (Sidneja)
Noumea (Numeja)
Wellington (Velingtona)
Auckland (Oklenda)
Pago Pago
Displeja valodas iestatîšana
Cancel
OK
OK
MENU
K-x_OPM.book  Page 264  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM