Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
265
Pap
ild
us i
e
statî
jumu
 mainî
š
an
a
9
Monitora un Izvçlnes displeja 
iestatîjumi
Iestatiet teksta izmçru uz [Standard] (Standarta) (normâls displejs) 
vai [Large] (Liels) (palielinâts displejs).
Iestatîjumus veiciet [R Set-up 1] 
(Iestatîšana) izvçlnes (256. lpp.) 
[Text Size] (Teksta izmçrs) 
apakšizvçlnç.
Iestatiet laika periodu, cik ilgi monitorâ atainosies palîgvednis ieslçdzot 
fotokameru vai mainot uzòemšanas režîmus. (22. lpp.)
Izvçlieties [3 sec.] (sekundes) (noklusçtais iestatîjums), [10 sekundes.], 
[30 sec.] (sekundes) un [Off] (Deaktivizçts).
Iestatîjumus veiciet [R Set-up 1] 
(Iestatîšana) izvçlnes (256. lpp.) [Guide 
Display] (Palîgvednis) apakšizvçlnç.
Teksta izmçra iestatîšana
Palîgvedòa displeja laika iestatîšana
Date Adjustment
World Time
Text Size
Guide Display
Beep
Cancel
MENU
1
2 3 4
English
MSC
OK
OK
Standard
Large
Date Adjustment
World Time
Text Size
Guide Display
Beep
Cancel
MENU
1
2 3 4
English
MSC
OK
OK
3sec.
10sec.
30sec.
Off
K-x_OPM.book  Page 265  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM