Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
266
Pap
ild
us i
e
statî
jumu
 mainî
š
an
a
9
Iestatiet statusa displeja un vadîbas paneïa displeja krâsu.
1
[Rec. Mode 3] (Ierakstîšanas režîms) izvçlnç izvçlieties 
[Status Screen] (Stâvokïa ekrâns) un nospiediet 
kursortaustiòu (
5).
Atainojas [Status Screen] (Stâvokïa ekrâns) logs.
2
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
45), lai izvçlçtos no sešâm 
displeja krâsâm.
3
Nospiediet divreiz taustiòu 
3.
Statusa displeja krâsu iestatîjumi tiek mainîti.
Iestatiet Tûlîtçjâ priekšskatîjuma atainošanâs laiku, kâ arî histogrammas 
un Tumšo/Gaišo attçla daïu brîdinâjuma atainošanas/neatainošanas iespçju. 
Tûlîtçjâ priekšskatîjuma noklusçtais iestatîjums ir [1 sec.] (1 sekunde.), 
bet histogrammas un Tumšo/gaišo attçla lauku brîdinâjuma iestatîjums 
pçc noklusçjuma ir P (Deaktivizçts).
1
[Rec. Mode 3] (Ierakstîšanas režîms) izvçlnç izvçlieties 
[Instant Review] (Tûlîtçjs Priekšskatîjums) un nospiediet 
kursortaustiòu (
5).
Atainojas [Instant Review] (Tûlîtçjs Priekšskatîjums) logs.
Statusa displeja iestatîšana
Tûlîtçja priekšskatîjuma iestatîšana
1/
125
5.6
F
MENU
1
Status Screen
Display Color
K-x_OPM.book  Page 266  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM