Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
267
Pap
ild
us i
e
statî
jumu
 mainî
š
an
a
9
2
Nospiediet kursortaustiòu (5
un izmantojiet kursortaustiòus 
(
23), lai izvçlçtos displeja laiku.
3
Nospiediet taustiòu 
4.
4
Izmantojiet kursortaustiòus (23), lai izvçlçtos [Histogram] 
(Histogramma) vai [Bright/Dark Area] (Gaišâs/Tumšâs daïas).
5
Izmantojiet kursortaustiòus (45), lai izvçlçtos O vai P.
6
Nospiediet divreiz taustiòu 
3.
Ekrânâ atkal parâdâs logs, kas bija redzams pirms izvçlnes atvçršanas.
Iespçjams iestatît monitora spilgtumu. Veiciet iestatîjumus, ja monitora 
indikâcijas ir grûti saredzamas.
1
[Set-up 2] (Iestatîšana) izvçlnç izvçlieties [Brightness 
Level] (Spilgtuma lîmenis) un nospiediet kursortaustiòu (
5).
Atainojas [Brightness Level] (Spilgtuma lîmenis) logs.
2
Izmantojiet kursortaustiòus (45), 
lai noregulçtu spilgtumu.
Pieejami 15 spilgtuma lîmeòi.
3
Nospiediet taustiòu 
4.
Monitora spilgtuma iestatîšana
Instant Review
Cancel
MENU
Display Time
Histogram
Bright/Dark Area
OK
OK
1sec.
3sec.
5sec.
Off
Cancel
MENU
Brightness Level
OK
OK
OK
±0
±0
K-x_OPM.book  Page 267  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM