Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
268
Pap
ild
us i
e
statî
jumu
 mainî
š
an
a
9
4
Nospiediet taustiòu 
3.
Ekrânâ atkal parâdâs logs, kas bija redzams pirms izvçlnes atvçršanas.
Veiciet monitora krâsu iestatîjumus.
1
[Set-up 2] (Iestatîšana) izvçlnç izvçlieties [LCD Color 
Tuning] (LCD krâsu skaòojums) un nospiediet 
kursortaustiòu (
5).
Atveras [LCD Color Tuning] (LCD krâsu skaòojums) logs.
2
Iestatiet krâsu.
Uz G-M un B-A asîm pieejami 
septiòi lîmeòi (225 veidi).
Pieejamâs darbîbas
3
Nospiediet taustiòu 
4.
4
Nospiediet taustiòu 
3.
Ekrânâ atkal parâdâs logs, kas bija redzams pirms izvçlnes atvçršanas.
Monitora krâsu iestatîšana
Kursortaustiòš (23)
Iespçjams iestatît krâsu toòus starp zaïu (G) 
un madžentu (M).
Kursortaustiòi (45)
Iespçjams iestatît krâsu toòus starp zilu (B) 
un dzintara (A) krâsu.
| (Zaïais) taustiòš
Atiestata regulçšanas vçrtîbu.
e-disks
Ataino saglabâto attçlu fonâ, tâ lai bûtu iespçjams 
regulçt krâsu, apskatot attçlu. Tas lieti noder, 
saskaòojot monitora krâsas ar datora krâsâm.
MENU
G
G
B
B
A
A
A
M
M
±0
±0
±0
OK
OK
Cancel
LCD Color Tuning
LCD Color Tuning
K-x_OPM.book  Page 268  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM