Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
26
Pir
m
s
 fo
tok
a
m
er
a
s
 izm
a
nto
š
an
as
1
  Detalizçtas informâcijas displejs
Izmantojiet kursortaustiòus (23), lai pârslçgtos starp lappusçm. 
Informâcija par autortiesîbâm pieejama 2. lappusç.
P
10:00AM 100-0001
1/
2000
AF.A
12
M
G2
200
24mm
± 0
± 0
± 0
± 0
± 0
JPEG
AdobeRGB
A1
F2.8
+1.5
-0.5
ISO
DR
DR
200
200
P
10:00AM 100-0001
G2
MONO
Movie
10min10sec
± 0
± 0
± 0
± 0
± 0
A1
F2.8
+1.5
A B C D E F G H I J K L M N O P
Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P
Q R S T U V W X Y Z
ON
ON
1.6
M
3:2
10/10/’09
10/10/’09
Photographer
Copyright Holder
3
2
4
5
6
27
7 8
9
10
11 12 13 14 15
18 19
17
16
20
23
24
25
26
28
30
29
21
22
1
3
2
4
16
27
31
23
33
21
22
17
13
12
11
32
24
25
28
30
29
34
35
35
34
36
36
Lapaspuse 1
Fotouzòçmums
Videofragments
Fotouzòçmums/Videofragments
Lapaspuse 2
2
3
2
3
K-x_OPM.book  Page 26  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM