Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
269
Pap
ild
us i
e
statî
jumu
 mainî
š
an
a
9
Mapes nosaukuma/Faila numura 
piešíiršanas metodes iestatîšana
Iespçjams izvçlçties mapju nosaukumu piešíiršanas metodi fotoattçlu 
glabâšanai.
Iestatîjumi veicami [R Set-up 2] (Iestatîšana) 
izvçlnes (257. lpp.) [Folder Name] (Mapes 
nosaukums) apakšizvçlnç.
Saglabâjot attçlus jaunâ mapç, iespçjams izvçlçties faila numura 
piešíiršanas metodi. [A Rec. Mode 4] (Uzòemšanas režîms) izvçlnes 
[Memory] (Atmiòa) (277. lpp.) apakšizvçlnç [File No.] (File Nr.) opcijai 
izvçlieties O vai P.
Mapes nosaukuma iestatîšana
Datums
Divi mçneša un dienas, kurâ attçls tika uzòemts, cipari tiek piešíirti 
kâ mapes nosaukums [xxx_MMDD] formâtâ, kur [xxx] ir secîgs 
skaitlis no 100 lîdz 999. [MMDD] (mçnesis un diena) atainojas 
saskaòâ ar atainošanâs formâtu, kas iestatîts [Date Adjustment] 
(Datuma iestatîšana) (261. lpp.). (noklusçjuma iestatîjums)
Piemçrs) 101_0125: Mape attçliem, kuri uzòemti 25. janvârî
PENTX
Mapju nosaukumi tiek piešíirti [xxxPENTX] formâ.
Piemçrs) 101PENTX
Faila numura iestatîjuma izvçle
O
Iepriekšçjâ mapç saglabâjas pçdçjâ saglabâtâ attçla faila numurs, 
un nâkamajiem attçliem tiek piešíirti secîgie faila numuri, pat ja tiek 
izveidota jauna mape.
P
Mapç saglabâtâ pirmâ attçla faila numurs pârslçdzas uz 0001 katru 
reizi, kad jaunu attçlu saglabâšanai tiek izveidota jauna mape.
Ja saglabâjamo attçlu skaits pârsniedz 500, uzòemtie attçli tiek sadalîti mapçs 
— vienâ 500 attçli. Auto iekadrçšanâ attçli lîdz fotografçšanas pabeigšanai tiek 
saglabâti vienâ mapç, pat, ja attçlu skaits pârsniedz 500.
MENU
1
2
3 4
IMGP
NTSC
±0
MSC
OK
PENTX
OK
Brightness Level
LCD Color Tuning
Video Out
USB Connection
Folder Name
Copyright Information
Cancel
Date
K-x_OPM.book  Page 269  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM