Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
270
Pap
ild
us i
e
statî
jumu
 mainî
š
an
a
9
Power iestatîjumi
Iespçjams iestatît automâtisku fotokameras izslçgšanâs funkciju, 
ja fotokamera netiek izmantota noteiktu laika periodu. Izvçlieties 
no [1 min.] (pçc noklusçjuma), [3min.], [5min.], [10min.], [30min.] 
vai [Off] (Deaktivizçts).
Veiciet iestatîjumus [R Set-up 3] 
(Iestatîšana) izvçlnes (257. lpp.) 
[Auto Power Off] (Automâtiska 
izslçgšanâs) apakšizvçlnç.
Ïauj iestatît fotokamerâ izmantojamo bateriju tipu. Noklusçtais iestatîjums 
ir [Auto-detect] (Automâtiskâ uztveršana).
1
[Set-up 3] (Iestatîšana) izvçlnç izvçlieties [Select Battery] 
(Akumulatora izvçle) un nospiediet kursortaustiòu (
5).
Atveras [Select Battery] (Akumulatora izvçle) logs.
Automâtiskas izslçgšanâs iestatîšana
Automâtiskâ izslçgšanâs funkcija nedarbojas sekojošos gadîjumos.
- Live  View  režîmâ
- Slîdrâdes laikâ
- Ja fotokamera pievienota datora ar USB kabeïa palîdzîbu
Bateriju tipa iestatîšana
MENU
1 2
3
4
OK
OK
Auto Power Off
Select Battery
Reset
Cancel
1min.
3min.
5min.
10min.
30min.
Off
K-x_OPM.book  Page 270  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM