Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
271
Pap
ild
us i
e
statî
jumu
 mainî
š
an
a
9
2
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos bateriju tipu.
Ja izvçlçts [Auto-detect] (Automâtiskâ 
uztveršana) iestatîjums, fotokamera 
automâtiski nosaka izmantoto 
bateriju tipu.
3
Nospiediet taustiòu 
4.
4
Nospiediet divreiz taustiòu 
3.
Ekrânâ atkal parâdâs logs, kas bija redzams pirms izvçlnes atvçršanas.
Ïauj izvçlçties Power lampiòas darbîbas veidu no [Standard] (Standarta) 
(noklusçtais iestatîjums), [Low] (zems) vai [Off] (Deaktivizçts).
Veiciet iestatîjumus [A Custom Setting 3] 
(lietotâja uzstâdîjumu izvçlne) izvçlnes 
(86. lpp.) [20. Power lamp] (20. Ieslçgšanas 
gaismas indikators) apakšizvçlnç.
Ja tiek izmantotas cita veida baterijas nekâ iestatîts izvçlnç, bateriju uzlâdes 
lîmenis netiks noteikts pareizi. Ieteicams iestatît atbilstošu bateriju tipu. 
Parasti [Auto-detect] (Automâtiskâ uztveršana) funkcijas izmantošana 
nesagâdâ nekâdas problçmas. Taèu pie zemâm temperatûrâm un gadîjumos, 
kad tiek izmantotas baterijas, kas nav tikušas izmantotas ilgâku laika periodu, 
nepieciešams iestatît atbilstošo bateriju tipu manuâli, lai fotokamera varçtu 
pareizi noteikt bateriju uzlâdes lîmeni.
Power lampiòas darbîbas iestatîšana
Pat tad, ja Power lampiòa iestatîta uz [Off] (Deaktivizçts), tâ iedegas, 
fotokamerai pârsûtot datus uz datoru vai printeri caur USB kabeli.
1min.
MENU
1 2
3
4
AUTO
OK
Auto Power Off
AUTO
AUTO
Ni-MH
AL
Li
OK
Cancel
Select Battery
Auto-detect
Nickel-Metal Hydride
Alkaline
Lithium
20.
1
2
3
MENU
OK
OK
Power lamp
Standard
Low
Off
The power lamp is lit
Cancel
when the camera is
switched on
K-x_OPM.book  Page 271  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM