Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
272
Pap
ild
us i
e
statî
jumu
 mainî
š
an
a
9
DPOF iestatîjumu veikšana
Iespçjams pasûtît nepieciešamâs fotogrâfijas vienkârši aiznesot 
SD atmiòas karti ar ierakstîtajiem attçliem uz foto salonu.
DPOF (Digital Print Order Format) iestatîjumi ïauj norâdît 
nepieciešamo kopiju skaitu un datuma uzdruku.
1
Aplûkošanas režîmâ nospiediet kursortaustiòu (3).
Atveras aplûkošanas režîma palete.
2
Izmantojiet kursortaustiòus (2345), lai izvçlçtos 
(DPOF), tad nospiediet 4 taustiòu.
Atveras logs, lai izvçlçtos iestatîjumu mainîšanas veidu.
3
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos [Single Image] 
(Vienîgais attçls) vai [All Images] 
(Visi attçli) un nospiediet 
taustiòu.
4
Ja 3. solî izvçlçta [Single Image] 
(Vienîgais attçls) opcija, izmantojiet 
kursortaustiòus (
45), 
lai izvçlçtos attçlu, kuram 
veikt DPOF iestatîjumus.
5
Izmantojiet kursortaustiòus (23), lai izvçlçtos kopiju skaitu.
Iespçjams iestatît lîdz pat 99 kopijâm.
• DPOF iestatîjumus iespçjams veikt arî RAW attçliem.
• Jûs varat veikt DPOF iestatîjumus priekš lîdz pat 999 attçliem.
MENU
All Images
Single Image
OK
OK
MENU
00
100-0105
100-0105
OK
Date
Date
Copies
Date
OK
OK
K-x_OPM.book  Page 272  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM