Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
273
Pap
ild
us i
e
statî
jumu
 mainî
š
an
a
9
6
Grieziet e-disku, lai izvçlçtos 
datuma uzdrukas 
O vai P 
opcijas.
O:
Datums tiks uzdrukâts.
P :
Datums netiks uzdrukâts.
Atkârtojiet soïus no 4. -6., lai veiktu 
iestatîjumus citiem attçliem (lîdz 999).
7
Nospiediet taustiòu 
4.
DPOF iestatîjumi visiem attçliem tiek saglabâti un fotokamera atgriežas 
Aplûkošanas režîmâ.
• Atkarîbâ no printera un drukâšanas aprîkojuma foto apstrâdes laboratorijâs, 
datums var netikt uzdrukâts uz attçliem pat, ja DPOF datuma uzdrukas opcija 
ir iestatîta uz O.
• Kopiju skaits, kas norâdîts visiem attçliem, attiecas uz visiem attçliem 
un atsevišíu attçlu iestatîjumi tiek atsaukti. Pirms drukâšanas pârliecinieties, 
ka iestatîtais kopiju skaits ir pareizs.
Lai atceltu DPOF iestatîjumus, iestatiet kopiju skaitu 5. solî uz [00] 
un nospiediet taustiòu 
4.
MENU
01
100-0105
100-0105
OK
Date
Date
Copies
Date
OK
OK
K-x_OPM.book  Page 273  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM