Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
274
Pap
ild
us i
e
statî
jumu
 mainî
š
an
a
9
Fotogrâfa Exif informâcijas 
iestatîšana
Kameras veids, uzòemšanas parametri un cita informâcija tiek automâtiski 
pievienota uzòemtiem attçliem Exif datu formâtâ. Šim Exif failam 
iespçjams pievienot arî fotogrâfa informâciju.
1
 [Set-up 2] (Iestatîšana) izvçlnç izvçlieties [Copyright 
Information] (Informâcija par autortiesîbâm) un nospiediet 
kursortaustiòu (
5).
Atainojas [Copyright Information] (Informâcija par autortiesîbâm) logs.
2
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
45), lai izvçlçtos O vai P.
O: Pievieno autortiesîbu informâciju 
Exif failam.
P :
Nepievieno autortiesîbu 
informâciju Exif failam 
(pçc noklusçjuma).
3
Izmantojiet kursortaustiòus (23), lai izvçlçtos 
[Photographer] (Fotogrâfs) un tad nospiediet 
kursortaustiòu (
5).
Displejâ atainojas teksta ievades logs.
Izmantojiet pievienoto “PENTAX Digital Camera Utility 4” programmatûru, 
lai pârbaudîtu Exif informâciju.
Copyright Information
Embed Copyright Data
Photographer
Copyright Holder
MENU
K-x_OPM.book  Page 274  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM