Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
275
Pap
ild
us i
e
statî
jumu
 mainî
š
an
a
9
4
Ievadiet tekstu.
Pieejamâs darbîbas
5
Pçc teksta ievades, pârvietojiet 
teksta izvçles kursoru pie 
[Finish] (pabeigt) un nospiediet 
4 taustiòu.
Fotokamera atgriežas pie [Copyright 
Information] (Informâcija par 
autortiesîbâm) loga.
6
Izmantojiet kursortaustiòus (23), lai izvçlçtos [Copyright 
Holder] (Autortiesîbu îpašnieks) un ievadiet tekstu tâpat 
kâ [Photographer] (Fotogrâfs) gadîjumâ.
7
Nospiediet divreiz taustiòu 
3.
Ekrânâ atkal parâdâs logs, kas bija redzams pirms izvçlnes atvçršanas.
e-disks
Teksta ievades kursora virzîšanai.
Kursortaustiòi (2345) Teksta izvçles kursora virzîšanai.
| (Zaïais) taustiòš
Pârslçdzas starp lieliem un maziem burtiem.
4 taustiòš
Ievada zîmi, izvçlçtu ar teksta izvçles kursoru 
teksta ievades kursora pozîcijâ.
K/i taustiòš
Dzçš zîmi teksta ievades kursora vietâ.
Photographer
Cancel
Delete One Character
Enter
Finish
OK
MENU
Teksta izvçles
kursors
Teksta ievades
kursors
Copyright Information
Embed Copyright Data
Photographer
A A A A
Copyright Holder
MENU
K-x_OPM.book  Page 275  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM