Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
277
Pap
ild
us i
e
statî
jumu
 mainî
š
an
a
9
Kamerâ saglabâjamo iestatîjumu 
izvçle (Atmiòa)
Izvçlieties funkciju iestatîjumus, kuri tiks saglabâti fotokameru izslçdzot. 
Iespçjams saglabât sekojošus funkciju iestatîjumus.
Noklusçtais iestatîjums visâm funkcijâm ir O, izòemot Xpro apstrâdes, 
Digitâlâ filtra, HDR uzòemšanas un Uzòemšanas informâcijas atainošanas 
funkcijas.
1
[Rec. Mode 4] (Uzòemšanas režîms) izvçlnç izvçlieties 
[Memory] (Atmiòa).
2
Nospiediet kursortaustiòu (5).
Atainojas [Memory 1] (Atmiòa) logs.
3
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
23), lai izvçlçtos vajadzîgo 
opciju.
Grieziet e-disku, lai atvçrtu [Memory 2] 
(Atmiòa) logu.
• Flash Mode (Zibspuldzes 
režîms)
• Drive Mode (Fotografçšanas 
režîms)
• White Balance (Baltâs krâsas 
balanss)
• Sensitivity (Jutîba)
• EV Compensation 
(EV kompensâcija)
• Flash Exposure Compensation 
(Zibspuldzes ekspozîcijas 
kompensâcija)
• Cross Processing (Xpro apstrâde)
• Digital Filter (Digitâlais filtrs)
• HDR Capture (HDR kadrs)
• Shooting Info Display 
(Uzòemšanas info displejs)
• Playback Info Display 
(Atainošanas info displejs)
• File number (Faila numurs)
MENU
1
2
Memory
Flash Mode
Drive Mode
White Balance
Sensitivity
EV Compensation
Flash Exposure Comp.
Cross Processing
K-x_OPM.book  Page 277  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM