Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
278
Pap
ild
us i
e
statî
jumu
 mainî
š
an
a
9
4
Izmantojiet kursortaustiòus (45), lai izvçlçtos O vai P.
O: Iestatîjumi ir saglabâti arî pçc fotoaparâta izslçgšanas.
P :
Iestatîjumi tiek dzçsti un atiestatîtu uz noklusçtajâm vçrtîbâm, 
ja fotokamera tiek izslçgta.
5
Nospiediet divreiz taustiòu 
3.
Ekrânâ atkal parâdâs logs, kas bija redzams pirms izvçlnes atvçršanas.
• Iestatiet [File No.] (File Nr.) uz O, lai turpinâtu faila nosaukuma sekojošu 
numerâciju pat tad, ja ir izveidota mape. Skatît “Faila numura iestatîjuma 
izvçle” (269. lpp.).
• Ja  [R Set-up] (Uzstâdîjums) izvçlne tiek atiestatîta (299. lpp.), 
visi Atmiòas iestatîjumi tiek atiestatîti uz noklusçtajâm vçrtîbâm.
• Ja [Shooting Info Display] (Uzòemšanas info displejs) tiek iestatîts uz P, 
ieslçdzot fotokameru vispirms ekrânâ vienmçr atainojas statusa logs.
K-x_OPM.book  Page 278  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM