Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
Pir
m
s
 fo
tok
a
m
er
a
s
 izm
a
nto
š
an
as
1
27
* Attçliem, kas uzòemti Live View režîmâ, autofokusa režîms atainojas 
6. indikâcijas vietâ.
* Indikatori 7 un 18 parâdâs tikai tiem attçliem, kuros notika zibspuldzes 
izlâdçšanâs.
* Indikatori 13, 14, 15, 19 un 22 parâdâs tikai tiem attçliem, kuri tika uzòemti 
ar ieslçgtâm atbilstošâm funkcijâm.
* Indikatori 24 un 25 neparâdâs RAW attçliem.
1
Pagriešanas informâcija 
(226. lpp.)
2
Uzòemtais attçls
3
Aizsardzîba (233. lpp.)
4
Uzòemšanas režîms (89. lpp.)
5
Fokusa režîms (122. lpp.)
6
AF punkts (127. lpp.)/Autofokusa 
režîms (156. lpp.)
7
Zibspuldzes režîms (72. lpp.)
8
AE mçrîšana (113. lpp.)
9
Objektîva fokusa garums
10
Ekspozîcijas laiks
11
Vibrâciju samazinâšana 
(138. lpp.)
12
Fotografçšanas režîms (82. lpp.)
13
HDR uzòemšana (203. lpp.)/
Multi-ekspozîcija (148. lpp.)/
Xpro apstrâde (209. lpp.)
14
Izgaismojuma korekcija 
(201. lpp.)
15
Çnojuma korekcija (202. lpp.)
16
Diafragmas atvçruma vçrtîba
17
EV kompensâcija (115. lpp.)
18
Zibspuldzes ekspozîcijas 
kompensâcija (77. lpp.)
19
20
21
Baltâs krâsas balanss (194. lpp.)
22
Baltâs krâsas balansa iestatîšana 
(199. lpp.)
23
24
Uzòemamie pikseïi (160. lpp., 
186. lpp.)
25
Kvalitâtes lîmenis (160. lpp., 
187. lpp.)
26
Krâsu spektrs (200. lpp.)
27
Attçla tonis (207. lpp.)
28
Noklusçjuma attçla parametri 
(207. lpp.)
29
Uzòemšanas datums/laiks
30
Mapes numurs-Faila numurs 
(269. lpp.)
31
Ierakstîšanas laiks
32
33
Audio režîms (160. lpp.)
34
Informâcijas viltošanas 
brîdinâjums
35
36
Autortiesîbu îpašnieks (274. lpp.)
K-x_OPM.book  Page 27  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM