Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
280
Sa
vienoša
n
a ar
 dator
u
10
Attçlu izmantošana datorâ
Attçlus un videofragmentus var pârvietot un rediìçt datorâ, savienojot 
a ar datoru ar USB vada palîdzîbu un izmantojot klâtpievienoto 
programmatûru.
Ieteicams izmantot datoru ar sekojošiem parametriem, lai pievienotu 
kameru datoram vai izmantotu “PENTAX Digital Camera Utility 4” 
programmatûru, iekïautu pievienotâ kompaktdiskâ (S-SW99).
Windows
Macintosh
OS
Dators, kas darbojas Windows XP (Home Edition/Professional/
x64 Edition) SP2 vai jaunâkâ, vai arî Windows Vista vidç
* Windows 2000 vidç attçlus no fotokameras iespçjams 
tikai lejupielâdçt izmantojot USB kabeli.
CPU
Pentium 4 vai jaudîgâks (ieteicams Intel Core Processor 
vai jaudîgâks)
RAM (Operatîvâ 
atmiòa)
1,0 GB vai lielâka (ieteicams 2,0 GB vai lielâka. 
Windows Vista ieteicams 3,0 GB vai lielâka)
Brîva vieta 
diskâ
1,0 GB vai vairâk (ieteicams 2,0 GB vai vairâk)
Monitors
1280×1024 pikseïi vai vairâk ar 24-bitu pilnu krâsu spektru 
(aptuveni 16,77 miljoni krâsu)
Citas prasîbas
Standarta USB 2.0 ports
OS
Macintosh ar iepriekš instalçtu Mac OS X 10.3.9, 10.4, vai 10.5
* Ar Mac OS X 10.2 vidç attçlus no fotokameras iespçjams 
tikai lejupielâdçt izmantojot USB kabeli.
CPU
PowerPC G5 vai jaunâks (ieteicams Intel Core procesors. 
Universal Binary formâts)
RAM (Operatîvâ 
atmiòa)
1,0 GB vai vairâk (ieteicams 2,0 GB vai vairâk)
Brîva vieta 
diskâ
1,0 GB vai vairâk (ieteicams 2,0 GB vai vairâk)
Monitors
1280×1024 pikseïi vai vairâk ar 24-bitu pilnu krâsu spektru 
(aptuveni 16,77 miljoni krâsu)
Citas prasîbas
Standarta USB 2.0 ports, QuickTime 7.0 vai jaunâks.
K-x_OPM.book  Page 280  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM